Kỷ niệm ngày mất của Nguyễn Hữu Hào 13/9/1939 và Hoàng Hậu Nam Phương 14/9/1963
Kỷ niệm ngày mất của Nguyễn Hữu Hào 13/9/1939 và Hoàng Hậu Nam Phương 14/9/1963
Kỷ niệm ngày mất của Nguyễn Hữu Hào 13/9/1939 và Hoàng Hậu Nam Phương 14/9/1963
September 13, 2020

Chuyến trở về Dalat, đoàn Hội Quán Các Bà Mẹ

viếng Lăng Nguyễn Hữu Hào, biệt điện Nam Phương và cùng tác giả Phan Kim Thịnh trò chuyện về Hoàng Hậu Nam Phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts