Anh Nguyễn Lân Bình là cháu nội của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Anh đã biên soạn cuốn sách:"Nhời Đàn Bà" và "Nguyễn Nhược Pháp Hoa Một Mùa"